Svadba

„Najkratšie slová 'áno' a 'nie' si vyžadujú najviac času na zamyslenie....

Mária zostala sama v svojom nazaretskom domčeku. Jozef zomrel. Ježiš odišiel. Už niekoľko týždňov nemá o ňom nijaké správy. Mária žije v spomienkach a v očakávaní toho, čo príde. Vie, že budúcnosť bude tragická, hoci o tom ešte nemá určitú predstavu. Boh pre ňu v tomto čase pripravil príjemné prekvapenie: stretne Ježiša.

Na ceste medzi Nazaretom a Tiberiadom sa nachádza Kána Galilejská. V Káne sa konala svadobná hostina.

Mária si mohla povedať: „Som vdova. Svadobná hostina, radosť novomanželov nie je pre mňa." Nie. Zvlášť ju pozvali, možno že je aj príbuzná. Ide. Bude sa radovať s radujúcimi, azda aj niečo pomôže, poradí. Áno. Bez Márie svadba v Káne Galilejskej nebola by tým, čím bola. A nebola by opísaná ani na stránkach evanjelia: „A bola tam Ježišova Matka". Jedna vec je istá: nebolo vína. Mária ako prvá to zbadala a v tejto chvíli ide k Ježišovi. Ticho, ohľaduplne, pošepky, aby to nikto nepočul, hovorí: „Nemajú vína!" Dve slová, akoby upozornenie. Áno. Ale slová majú taký obsah, aký im chceme dať. V Máriiných slovách bolo jej srdce, jej dobrota, ochota pomôcť, snaha uchrániť rodičov novomanželov od hanby. Zároveň prosba, aby Syn zachraňoval situáciu.

Nemajú vína. Ako je dobre, že Ježišova matka bola na svadbe v Káne. Keby tam bola Herodesova matka, Pilátova matka, matka samého rímskeho cisára, keby tam boli všetky matky na svete - neurobili by to, čo urobila Ježišova matka. Tam, kde je Mária, chudoba sa môže zmeniť na bohatstvo, slabosť na silu, smútok na radosť, tma hriechu na svetlo čnosti, smrť na život. Tam, kde je Ježišova Matka, voda sa môže premeniť na víno.

Tak ako v Káne bol Pán Ježiš a jeho Matka, tak aj pri každom cirkevnom uzatváraní manželstva je ten istý Ježiš: z bohostánku pozerá, počúva slová manželskej prísahy. A Mária vidí svoje deti vždy pripravená zasiahnuť. Voda všedného dňa sa môže stať vínom nadprirodzeného svetla, vínom sladkej trpezlivosti, úprimného úsmevu, vínom Božej milosti, ktorá dáva silu, vytrvalosť. Boh je vždy pripravený dať svoju pomoc. Teda od samých manželov záleží, aby jedna zo sviatostí nestala sa jedným veľkým hriechom. Je hanbou, keď ľudia z vlastnej viny „nemajú vína". Nech sa vtedy obrátia s prosbou k Ježišovej matke, ktorá všetko najlepšie rozumie. „Porozumenie buduje, nedorozumenie ruinuje."

„Čokoľvek vám povie, urobte!" To sú posledné Máriine slová zapísané v evanjeliu. Pán Boh tak zariadil, že tieto posledné slová, ktoré pred dvetisíc rokmi boli adresované sluhom v Káne, súčasne obsahujú najlepšiu radu a najcennejší odkaz, aký svojim deťom môže dať najlepšia z matiek: Poslúchajte Boha, poslúchajte Ježiša, robte to, čo vám on povie. Len takto dáte cenu svojmu životu a ozdobíte ho zlatom zásluh pre nebo. Amen.

(Zdroj: František Ziebura, MÁRIA - NÁŠ VZOR, Kresby: deti z Farnosti Zvolenská Slatina)

 

Wedding

 

“The shortest words 'yes' and 'no' require the deepest contemplation…

Mary is left behind all alone in her little Nazarene home. Joseph has died and Jesus is gone. For several weeks, she has not heard from Him. She lives immersed in her memories and awaiting what is to come. She knows that tragic events are ahead, even though she does not know the details. But God has prepared a joyful surprise for her, in this moment. She meets Jesus. Between Nazareth and Tiberius lay the little village of Cana. A wedding celebration is to take place there.

Mary could have said; “I am a widow. Wedding celebrations are for the young and newlyweds. Not for me…” But no. They invited her specifically perhaps because she was family. And so she goes. She will rejoice with them and maybe she can also help with a task or two, or a word of advice. So she says yes. Without Mary’s 'yes', the wedding in Cana would not have been what it is today. And it would not be written on the pages of the Gospel, John 2; “Jesus’ mother was there.” The Gospel tells us that the next thing that happened was that they ran out of wine. Mary is the first to observe this and so she goes to Jesus. Quietly and respectfully she whispers to Him; “They have no wine.” These are few words of information. But words of information take on the meaning the receiver gives them. In Mary’s words there is her heart, her willingness to help, and the will to protect the parents from embarrassment. At the same time, there is her plea to her Son to save the situation.

They had no wine. How great that Jesus’ mother was there. If that had been the mother of Herod, or Pilate, or the Roman Emperor, or all the other mothers of this earth, they would not have done what Mary did. There, where Mary is present, poverty may turn into riches, weakness into strength, sadness into joy, darkness of sin into the light of humility, and death into everlasting life. Because, where Mary is, water turns into the sweetest wine.

Just as Jesus and Mary were present at the wedding in Cana, so the same Jesus is present at every wedding ceremony, watching and listening to the newlyweds’ vows from the tabernacle. And Mary watches her children, always ready to intervene. Daily common water may become the wine of supernatural light; a sweet wine fragranced with patience, heartfelt smiles and God’s graces. These graces give us strength and perseverance because God is always ready to help us. It is up to the married couple, to make sure that one of the holy sacraments won’t turn into serious sin. It is an embarrassment when people “run out of wine” of their own fault. If they will just turn to Mary, who understands, because “understanding is a building block and misunderstanding leaves everything in ruins”.

“Do whatever he tells you.” These are the last written words of Mary in the gospel. God stages it so that these final words, addressed to the servants in Cana over 2000 years ago, still embody the best advice and most important message any mother can give to her children. Be obedient to God, be obedient to Jesus, do everything He tells you to. That is the only way we can give our life purpose and embellish it with the golden merits of our earthly life for the benefit of our afterlife.

(Source: František Ziebura, Mary - Our Idol)

Second Sunday in Ordinary Time ∙ Sunday, January 20, 2019