Slovak

 

V roku 1927 pápež Pius XI vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu. za

hlavnú Patrónku Slovenska a pripomíname si ju každoročne 15.septembra.

 

Sedem bolestí Panny Márie, Patrónka Slovenska

 

1. Prvou bolesťou Panny Márie bola Simeonova predpoveď o Ježišovi, keď ho ako 40 dňového obetovali v chráme. Evanjelista Lukáš píše: „Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“ (2, 34-35). Túto bolesť by sme mohli nazvať, ako

bolesť spôsobenú slovom o milovanom človeku. Mária dostala od Simeona Slovo predpovede o utrpení jej syna. Slovo, ktoré ju zranilo a nedalo jej spávať až dovtedy, kým sa neuskutočnilo. S Máriou sa môžeme identifikovať vtedy, keď počujeme i my slovo, ktoré nás zraní: nevyliečiteľná choroba, alebo že dieťa, ktoré sa nám má narodiť, nebude zdravé, alebo iná zlá správa. Toto sú chvíle zjednotenia sa s našou matkou Máriou.

 

2. Druhou bolesťou bol útek do Egypta. Evanjelista Matúš píše: „Po odchode [Mudrcov] sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta“ (2, 13-14). Toto bola bolesť spôsobená neistým osudom milovaného človeka. Je veľa vecí, ktoré nám alebo našim blízkym spôsobujú neistotu ohľadom budúcnosti: nezamestnanosť, existenčné problémy, vláda alebo vyčíňanie zlých ľudí. Toto sú chvíle, kedy znášame ten istý údel, ako sv. Rodina. Netreba ani tu strácať nádej v obrátenie zla na dobré.

 

 

Nový

 

3. Treťou bolesťou je hľadanie Ježiša v chráme. Evanjelista Lukáš hovorí: „...keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme“ (2, 42-46). Toto bola bolesť spôsobená stratou milovaného človeka. Vždy, keď sa nám deti alebo iní blízki stratia, či už mravným spustnutím, stratou viery alebo jednoducho tým, že idú ako Ježiš cestou, ktorej my nerozumieme, prežívame bolesti, ktoré prežívala Mária a Jozef. Ani tu netreba byť pasívnym, ale uvažovať, čo je ešte možné urobiť, aby sa veci – alebo aby sme sa my sami – zmenili.

 

4. Štvrtou bolesťou bolo stretnutie sa s Ježišom na krížovej ceste. Evanjelista Lukáš píše: „Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali“ (23, 27). Medzi týmito ženami bola zaiste i Mária, Ježišova matka. Toto bola pre ňu bolesť spôsobená ponižovaním a zahanbovaním milovaného človeka. Niet na svete väčšej bolesti, ako strata cti, ktorá sa prejavuje tým, že ľudia si z nás alebo z našich blízkych robia posmech, pohŕdajú nami, majú nás či ich za nič. Toto sa môže stať, keď nás spravodlivo či nespravodlivo obvinia z niečoho, alebo keď človek ochorie na psychickú chorobu, ktorá celkom zmení podstatu jeho osobnosti. Ťažko nám je prizerať na človeka, ktorý takto trpí.

 

5. Piata bolesť bol pohľad na zomieranie Ježišovo na kríži. Evanjelista Ján píše: „Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. ... Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: «Žíznim.» Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: «Je dokonané.» Naklonil hlavu a odovzdal ducha (19, 25-30). Toto bola bolesť z utrpenia milovaného človeka. Ježiš trpel enormne, a Mária nemohla, čo ako by bola chcela, urobiť úplne nič. Toto utrpenie sa v našom živote odohráva, keď vidíme trpieť svojho blízkeho: telesne, duševne i duchovne. Vidíme jeho bolesť, trápenie, bezsenné noci, a nemôžeme pomôcť; iba sa prizerať. Čo však pomôže, je aj obyčajná prítomnosť, ako v prípade Márie a Ježiša.

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

English

 

The municipality Šaštín is situated on the borderline between the Myjava Hills and Záhorie Lowland. In 1564, Our Lady of Sorrows appeared to Angelika Bakičová, the wife of the landowner Imrich Czobor. She was praying during a very difficult time in her life. The same year, after her prayer was heard, she was directed to build a statue at the place where she’d prayed. She contracted an artist to sculpt the statue. Believers from near and far began to visit the place almost immediately and continue to do so to this day. In 1927 Pope Pius XI declared Our Lady of Seven Sorrows as the patron saint of Slovakia.

 

Seven Sorrows of Mary

 

1. The first sorrow of our Lady was when she and St. Joseph presented Jesus, only 40 days old, in the Temple, Simeon blessed them and said to Mary, "Behold, this Child is set for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is spoken against (and a sword will pierce through your soul also), that thoughts of many hearts may be revealed.”(2,34-35). This sorrow we could call a sorrow inflicted by a word about a beloved person. Mary received this prophecy about her son’s future suffering.

A word which hurt her; a word which gave her sleepless nights until the word was actualized. We can identify with Mary every time we hear something that hurts us; the word of incurable illness, the illness of a baby in her mother’s womb, or any other sorrowful news. Those are the moments which draw us close to our Sorrowful Mother.

 

2. The Second Sword of Sorrow: The Flight into Egypt (Matthew 2:13-14) “When they had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, ‘Rise, take the Child and His mother, flee to Egypt,* and stay there until I tell you. Herod is going to search for the Child to destroy Him.’ Joseph rose and took the Child and His mother by night and departed for Egypt.” This sorrow is inflicted by an uncertain future of people we love. There are many circumstances in life when we experience uncertainty; unemployment, financial difficulties, issues with government leadership, the unpredictability of “bad” people. These are the moments when we experience the same kinds of hardships of the Holy Family. We cannot lose hope that the Lord will turn something evil into good.

 

New

 

3. The Third Sword of Sorrow: The Loss of Jesus in the Temple (Luke 2:41-52) “When He was twelve years old, they went up according to festival custom. After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but His parents did not know it. Thinking that He was in the caravan, they journeyed for a day and looked for Him among their relatives and acquaintances, but not finding Him, they returned to Jerusalem to look for Him. After three days they found Him in the temple.“ This is a sorrow inflicted by a loss of someone beloved to us. If we lose our child or someone close to us, whether through loss of faith, sin, or if they take a path we don’t understand, we suffer as Mary and Joseph suffered. Even in a situation like this we can’t be passive but must contemplate what to do to change the conditions, or determine whether a change in us may be required.

 

4. The Fourth Sword of Sorrow: Mary Meets Jesus on the Way to Calvary (Luke 23:27) “A large crowd of people followed Jesus, including many women who mourned and lamented Him.“ Among those women, surely was Mary, Jesus‘ mother. This sorrow was inflicted by shameful mortification of a beloved person. There are few sorrows greater than the loss of honor and respect for human life by being physically abused, laughed at, ridiculed and spat on. Situations like this may happen when someone is rightfully or wrongfully accused of a crime, or when one suffers from mental illness which changes a person to the core. It is very difficult to witness this kind of suffering.

 

5. The Fifth Sword of Sorrow: Mary Stands at the Foot of the Cross (John 19:25-30) “Standing by the cross of Jesus were His mother and His mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary of Magdala. After this, aware that everything was now finished, in order that the scripture might be fulfilled, Jesus said, “I thirst.” There was a vessel filled with common wine. So they put a sponge soaked in wine on a sprig of hyssop and put it up to His mouth. When Jesus had taken the wine, He said, ‘It is finished’. And bowing His head, he handed over His spirit.” This sorrow is inflicted by witnessing excruciating suffering of a beloved person. Jesus suffered enormously, but Mary could do absolutely nothing about it. This is similar to the suffering we undergo when we watch someone close to us suffer physically, mentally and or spiritually. We watch helplessly as he or she labors with pain, worry or sleepless nights and we cannot help -- only stand by. What may help is simply being there, as Mary stood by Jesus.